Selectaナ」i limba

Rom穗?English

Parteneriat fトビト frontiere

HU SL UK
Logo EUROPEAN EXCHANGE SCHOOL
Scopul proiectului - stabilirea condi?iilor necesare n vederea unei cooper?ri eficiente ntre institu?iile educa?ionale precum ?i mbun?t??irea serviciilor publice educa?ionale...

ホnt稷nire de lucru parteneri ?i e…

ホn data de 13 mai 2011 a avut loc la Kisvarda a ?asea nt稷nire de lucru n cadrul proiectului. Discu?iile au debutat cu cuvantul de deschidere din partea gazdelor: Andras RAKOCZI - Manager al Asocia?iei de Dezvoltare Regional? KIUT Jolan CZAP- Director ?c...

Citeナ殳e mai mult
Partener proiect
Gimnaziu, are clase cu predare intensiv? a limbilor: englez? ?i francez?.
Partener proiect
Agen?ia de Management Energetic Maramure? (AMEMM) s-a constituit n anul 2009 ca organiza?ie neguvernamental?, non-profit ?i apolitic?, n conformitate cu prevederile Legii administra?iei publice locale nr. 215/2001 republicat?, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare, ale Ordonan?ei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asocia?ii ?i funda?ii, aprobat? cu modific?ri ?i complet?ri prin Legea nr. 246/2005, ale contractului de grant, Actului Constitutiv ?i Statutului.
Partener proiect
Gimnaziu, are clase cu predare intensiv? a limbilor: german?, polonez? ?i englez?.
Partener proiect
Liceu, cu clase specializate pe inginerie mecanic?, transport, inginerie electric?.
Partener proiect
Sector de activitate: dezvoltare regional?, infrastructur?, educa?ie.
Partener proiect
Sector de activitate: servicii publice, cooperare transfrontalier?, educa?ie.
Partener asociat
Consiliul jude?ean este definit ca autoritate deliberativ?, de art. 1 alin. (2), lit. d) a Legii nr. 215/2001 a administra?iei publice local republicat?, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare.

ホn acela?i act normativ la art. 24 se precizeaz? c? "n fiecare jude? se constituie un consiliul jude?ean, ca autoritate a administra?iei publice locale, pentru coordonarea activit??ii consiliilor comunale, ora??ne?ti ?i municipale, n vederea realiz?rii serviciilor publice de interes jude?ean.

Definirea consiliului jude?ean se face ?i la art 87 din legea organig?: "consiliul jude?ean este autoritatea administra?iei publice locale, constituit? la nivel jude?ean pentru coordonarea activit??ii consiliilor comunale, or??ene?ti ?i municipale, n vederea realiz?rii serviciilor publice de interes jude?ean.
Partener asociat
Liceu, clase specializate muzic? cu predare individual? pentru: pian, vioar?, flaut, percu?ie, chitar?, canto. Clase specializate art? plastic? (textile, ceramic?, sculptur?, pictur?), arhitectur?, design.
Partener asociat
Serviciu public deconcentrat al Ministerului Educa?iei, Cercet?rii, Tineretului ?i Sportului care se organizeaz? la nivelul jude?ului ?i care ac?ioneaz? pentru realizarea obiectivelor sistemului de nv???m穗t, prev?zute de Legea educa?iei na?ionale nr. 1/2011, n domeniul nv???m穗tului preuniversitar.

Principalele atribu?ii ale inspectoratului ?colar sunt prev?zute la art. 95 din Legea nr. 1/2011.